Quá trình đô thị hóa càng cao càng cần môi trường lành mạnh “xanh sạch đẹp” để biến các đô thị thành nơi đáng sống. Do đó, các hoạt động nâng cấp, phát triển đô thị khả cư, bền vững đòi hỏi phải tăng trưởng xanh và thông minh, giảm thiểu các rủi ro môi trường truyền thống như thiên tai, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm đất nước không khí .v.v. cũng như các rủi ro môi trường phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng .v.v.

Công ty AMD thực hiện các công việc tư vấn:

i) Đánh giá rủi ro môi trường đô thị hóa, thiên tai, biến đổi khí hậu của các khu vực đô thị và nông thôn.

ii) Nghiên cứu chính sách, xây dựng tầm nhìn, quy hoạch, chương trình dự án phát triển đô thị song hành với các sáng kiến công nghệ thân thiện môi trường cũng như thẩm định đánh giá chất lượng thực hiện.

iii) Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của các chương trình, đồ án quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

vi) Lập, thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường và giám sát đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

Các hình thức tư vấn:

  • Tham gia thực hiện từng phần việc riêng lẻ;
  • Thực hiện toàn bộ công việc môi trường;
  • Cử chuyên gia tư vấn cá nhân tham gia thực hiện.
viTiếng Việt