Quá trình đô thị hóa đang gặp nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống như cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường, gia tăng biến đổi khí hậu và có nguy cơ thiếu bền vững, thậm chí cản trở phát triển KT-XH. Do đó, thực hiện các dự án phát triển đô thị trên cơ sở các chủ trương chính sách, có quy hoạch, quản lý thực hiện, đầu tư nhiều thành phần … “làm cụ thể nghĩ toàn diện” theo hướng bền vững đang trở thành phương thức chủ đạo.

Lĩnh vực quản lý dự án PTĐT của Công ty AMD bao gồm các công việc:

i) Nghiên cứu các cơ sở chính sách chiến lược thông qua các hình thức tư vấn:

– Tư vấn chính sách chiến lược phát triển đô thị bền vững;

– Đánh giá chính sách chiến lược.

ii) Nghiên cứu các quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thông qua các hình thức:

– Tham gia từng phần công việc (kiến trúc, hạ tầng, dự toán khối lượng .v.v.);

– Thực hiện toàn bộ đồ án, kiểm, thẩm định;

– Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào đồ án quy hoạch.

iii) Thiết kế khu vực dự án đô thị thông qua các hình thức:

– Tư vấn tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian khu vực và kiến trúc đô thị cho các địa điểm tiêu biểu;

– Ứng dụng đồ họa vi tính 3D, Web-GIS 3D.

iv) Quản  lý thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị nguồn vốn trong nước và quốc tế. Các hình thức tư vấn:

– Tham gia các việc đơn lẻ: Đấu thầu/Tái định cư RAP/Giám sát M&E/Đánh giá bảo vệ môi trường và ứng dụng GIS;

– Quản lý thực hiện toàn bộ dự án: Kế hoạch tổng thể, vận hành, kết thúc, bàn giao dự án;

– Cử chuyên gia cá nhân tham gia quản lý, giám sát đánh giá dự án.

viTiếng Việt